{ "type": "identify", "data": { "id":"None", "user": { "email": "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }
{ "type": "pageViewed", "data": " Homepage " }
{ "type": "gtmStart" }
Kampanyalar
Anasayfa > Kvkk

Kvkk

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Gami Giyim Ticaret Anonim Şirketi (“Gami” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Hangi Kişisel Verilerin İşleneceği

Kimlik Verisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet

İletişim Verisi: E-posta adresi, cep telefonu numarası, adres

Websitesi/Uygulama Kullanım Verileri: IP adresi

Görsel ve İşitsel Veri: Görüşme kaydı

Müşteri İşlem Verisi: Ürün sipariş kodu, sipariş bilgisi, alışveriş bilgisi, ticari elektronik ileti durumu, üyelik işlem bilgileri

Pazarlama Verisi: Alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kayıt ve davranışsal veriler

İşlem Güvenliği Verisi: IP adresi, log kayıtları, gizlenmiş şekilde parola bilgileri, cihaz token marka ve model bilgisi, işletim sistemi versiyonu ve tarayıcı bilgisi

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşleneceği

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) ve hukuki sebepler ile Şirketimiz tarafından Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

  • Müşteri bilgilerinin güncellenmesi,

· Satış kayıtlarının açılması ve faturalandırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

· Şirketimizin ürün ve hizmetlerini satın almanız dolayısıyla satış sözleşmesinin kurulması veya ifası,

· Üye olmayı tercih etmeniz halinde üyelik kayıt işlemlerinin yürütülmesi ve üyelik hesabınızın işletilmesi,

· İade ve değişim dahil olmak üzere satış sonrası destek hizmetlerinin sağlanması.

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

  • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,

· Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

· Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

  • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi,
  • Finansal işlemlerin takibi,

· Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

· Ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin yerine getirilmesi,

· Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

· Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,

· Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

  • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
  • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
  • Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

· Pazarlama faaliyetleri, müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

· Çekiliş, kampanya, yarışma, promosyon veya reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi,

· İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

· Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,

· İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması.

Açık rızanızın varlığı halinde ise,

· Kimlik, iletişim, müşteri işlem ve pazarlama verilerinizin sizlerle iletişime geçilerek Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması amacıyla işlenmesi,

· Kimlik, iletişim, müşteri işlem ve pazarlama verilerinizin tercih ettiğiniz iletişim bilgilerinizin reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, grup şirketlerimize, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda çevrim içi üyelik başvuru formunun doldurulması, üyesi olduğunuz üçüncü taraflar nezdindeki üyeliğiniz üzerinden kayıt/giriş yapmanız halinde ilgili üye olunan mecra, web üyelik, internet sitelerimiz, çağrı merkezi, İleti Yönetim Sistemi, mobil uygulamalarımız, kısa mesaj, e-posta kanalıyla ve fiziki ortamda mağazalarımız ve Şirketimiz ile iletişime geçtiğiniz hallerde gerçekleştirilen görüşmeler ve formlar kanalıyla toplanmaktadır.

İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

· Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıdaki adresten ulaşabileceğiniz Gami Giyim Ticaret Anonim Şirketi İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

https://www.minycenter.com.tr/basvuru-formu-ilgili-kisi